Jiří Kohoutek


na balkoně kamarádaZeměpisný:
Hranice Moravy
Prajzska
Historické mapy Moravy
Haldy Ostravy

Akademický:
Oslovování tituly
Excerpce
Pravopis

Zájmy:
Kvásky
Open Source

excerpce

Jsou to např. výpisky z pramenů a literatury. Excerpce písemných podkladů se zpracovávají při každé diplomové práci, protože tímto způsobem se získává základní referenční materiál k dané problematice. Pro výpisky se používají tyto útvary odborného stylu: abstrakt, resumé, konspekt, referát a recenze.

Stručný přehled podle publikace:
HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vydání. Olomouc: UPOL, 1999. ISBN 80-7067-841-0.

Abstrakt

Abstrakt je shrnutí základních údajů o díle do maximálně 100 slov (10 řádek normalizovaného textu). Charakterizuje se předmět díla, cíl, použité metody a výsledky (nové poznatky, myšlenky atd.). Součástí abstraktu jsou bibliografické údaje.

Resumé

Resumé je převyprávění obsahu textu a shrnutí postojů autora na 1 až 4 strany (max. 15 stran u objemnějších knihy nebo vícesvazkového díla). Knihy obsahující příliš velký počet údajů, popisu, grafů, tabulek atd. nejsou pro toho, kdo se učí psát resumé, příliš vhodné, mnohem snadněji se zpracovává resumé úvahy a výkladových statí. Psaním resumé se student učí poznávat podstatné myšlenky, rozvíjí schopnost kritického hodnocení a cvičí se ve stylizaci.

Konspekt

Konspekt je podrobný výpisek poskytující ucelený pohled na odborné dílo. Má vystihovat stavbu textu a jeho členění, přehledně formulovat hlavní teze, stručně vyjádřit hlavní myšlenky díla a postoje autora. Obvyklá délka konspektu je 3 až 6 stran. Zpracování konspektu vyžaduje hodně času. Nutí k lepšímu pochopení textu, odhalení podstaty předkládaných myšlenek atd. Chybou by bylo opisování dlouhých pasáží bez vlastního tvořivého zpracování. Při psaní konspektu se doporučuje zvolit tento postup:

  1. Bibliografický záznam o knize
  2. Vypsání důležitých údajů a odkazů na ně (č. stránky, tabulky, atd.)
  3. Schematizování myšlení autora
  4. Přehledná a hutná formulace podstatných myšlenek, tezí, postojů, apod.
  5. Výběr vhodných příkladů k ilustraci autorova postupu
  6. Zpracování přehledných tabulek, grafů, atd.
  7. Formální úprava konspektu (nadpisy tabulek a grafů, atd.)

Referát

Referát je ucelená zpráva o nějaké činnosti, dosažených výsledcích, stavu řešení určité problematiky apod. Předkládá obsahovou charakteristiku díla nebo činnosti a obsahuje také hodnocení prezentovaných skutečností. Přednáší se buď ústně, nebo je zpracován písemnou formou. Referát může být dvojího druhu:

Referát o knize (článku)

Takový obsahuje: referenci o obsahu knihy a o postojích autora; vysvětlení (výklad) klíčových pasáží knihy nebo článku; zasazení problematiky do širšího kontextu (přínos, kritika, atd.).

Referát o problematice

Referát o dané problematice se zpracovává z více knih nebo článků. Pojednává o tématu komplexnějším způsobem a má splňovat tyto požadavky: uvést do dané problematiky; vysvětlit klíčová fakta a souvislosti; poskytnout vyvážený pohled na diskutované otázky; zhodnotit stávající přístupy, řešení, apod.; informovat o použitých pramenech a literatuře; uvést odkazy na další literaturu, která se problematikou zabývá.

Recenze

Recenze je posouzení vědeckého či uměleckého díla; maximální rozsah textu bývá 7 stran. Obsahuje tvůrčí prvky činnosti (invenci) recenzenta: resumé (bibliografické údaje, seznámení se strukturou díla a obsahem); zařazení do kontextu současného poznání zkoumané problematiky; vystižení, o co autorovi asi šlo a proč dílo sepsal nebo vytvořil; zhodnocení díla (kritika i chvála musí být doložena konkrétními údaji).

některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 09.03.2023