Jiří Kohoutek


sběr jablek u BrnaZeměpisný:
Hranice Moravy
Prajzska
Historické mapy Moravy
Haldy Ostravy

Akademický:
Oslovování tituly
Excerpce
Pravopis

Zájmy:
Kvásky
Open Source

Oslovování tituly

Na univerzitě, vysoké škole i jinde se můžeme setkat se spoustou lidí, kteří mají nějaký titul. Problém nastává, když se u jednoho jména sejde více titulů. Kterým z nich oslovit?

Tituly můžeme rozdělit do několika skupin a podskupin. Neuvádím jejich plný výčet. Uvedené jsou seřazeny tak, že oslovujete ve výčtu nejníže uvedeným titulem, ikdyby jich někdo měl více.

Někdy je vhodné k titulu v oslovení uvést pane/paní.

Někdy může být vhodnější oslovit funkcí než titulem. Musíme si však být jisti tím, jakou funkci zastává, mění se to častěji než tituly. Pro příklad můžu uvést šatnářku, sekretářku, asistenta, odborného asistenta, vedoucího, děkana, prorektora či rektora.

Je dobré být v obraze kdo je kdo. Prohlédnout si personální složení katedry či fakulty a zajímat se alespoň o ty, kteří vedou vaši výuku či jejich nadřízené.

Jak ve svých knihách píše přední odborník na etiketu a komunikaci, Ladislav Špaček, tituly uváděnými za jménem (Dis., CSc., DrSc., dr. h. c.) se neoslovuje. Z praxe však mohu doplnit, že vyjímkou je oslovování doktore nositele titulu Ph.D., zřejmě po vzoru západních zemí, kde má titul s oslovováním svou tradici.

Písemně

Správný pravopis jednotlivých titulů uvádím níže (převážně začínají velkým písmenem). Ale v případě, že někoho chcete v písemném styku oslovit, tedy nevypisovat všechnu jeho titulaturu, můžete uvést zkratku oslovení a tedy né zkratku titulu. Ta se zpravidla píše malým písemenem: dr., mgr., bc., prof., ...

Více titulů

Pokud má někdo více titulů v jednom oboru, uvádí pouze nejvyšší dosažený. Pokud má více titulů z různých oborů, může uvádět všechny. Nejvíce vepředu se uvádí titul nejvyšší. V případě, že jsou tituly stejně hodnotné, je možné jejich pořadí zaměňovat (Mgr. Ing. = Ing. Mgr.) a píší se bez spojky, pokud jsou ovšem zcela shodné, uvádí se mezi nimi latisnká spojka et (Mgr. & Mgr.).


Neakademické tituly

DiS.

Adam Moravec, DiS.
Diplomovaný specialista = diplomovaný specialisto (tímto neoslovujeme)

Akademické tituly

Bc., BcA.

Bc. Adam Moravec
Bakalář = bakaláři

BcA. Adam Moravec
Bakalář umění = bakaláři

Mgr., MgA., Ing.

Ing. Adam Moravec
Inženýr = inženýre

Mgr. Adam Moravec
Magistr = magistře

ThLic.

ThLic. Jana Moravcová
Licenciát = licenciátko (licenciáte)

PhDr., RNDr., PaedDr., MVDr., MUDr., JUDr., ...

PhDr. Adam Moravec
(malý) doktorát = doktore

     více o malém doktorátu <<

Získáte po rygorózní zkoušce. Jedná se o zakončení dalšího studia po magisterském studiu, někdy podmíněného praxí v oboru (i 3 roky), jindy pouze zopakováním státních zkoušky. Skládá se z ústní zkoušky a dnes také obhajoby rigorózní práce. Po úspěšném složení získává student tzn. "malý doktorát", tj. např. PhDr., RNDr., MUDr., JUDr., ... Toto studium je dnes již méně prestižní, především proto, že je českou raritou, a také protože čas jemu věnovaný se dá lépe využít práci na disertační práci (velkém doktorátu). V některých případech je ale tato zkouška nutností k dostudování, jak tomu je zpravidla u lékařských oborů (v ČR). Více o historii a hodnotě těchto titulů na webu MUNI.


Akademicko-vědecké tituly

CSc.

Adam Moravec, CSc.
Kandidát věd = kandidáte věd (tímto neoslovujeme)

Dr., DrSc., Ph.D., Th.D.

Adam Moravec, Ph.D.
(velký) doktorát = doktore

     více o velkém doktorátu <<

Velký doktorát 'vzniká' během tří až čtyř letého studia. Její náplní je vědecký výzkum předem zvoleného problému. Zakončení studia probíhá obhajobou dizertační práce (kvality výzkumu) a státní zkouškou. Po úspěšném složení získává student tzn. "velký doktorát", tj. titul Ph.D. nebo Th.D. za jménem. Více o historii a hodnotě těchto titulů na webu MUNI.


Vědecko-pedagogické tituly

doc.

doc. Adam Moravec
Docent = docente

     jak na docentůru? <<

Habilitace se skládá z obhajoby habilitační práce a habilitační přednášky, případně dalších požadavků vysoké školy. Po splnění požadavků jmenuje rektor univerzity studenta docentem.

prof.

prof. Adam Moravec
Profesor = profesore

     jak na profesůru? <<

Profesory jmenuje prezident České republiky docenty, kteří uspějí v profesorském řízení. Průběh profesorského řízení sleduje a o výsledku rozhoduje akreditační komise a vědecká rada vysoké školy, které přes ministerstvo školství doporučují kandidáta prezidentovi k jmenování.


Čestné tituly

dr. h. c.

Adam Moravec, dr. h. c.
doctor honoris causa = doktore (tímto neoslovujeme)

Další tituly

MBA, MPA

Adam Moravec, MBA
Master of Business Administration (tímto neoslovujeme)

Adam Moravec, MPA
Master of Public Administration (tímto neoslovujeme)

některá práva vyhrazena
Jiří Josef Kohoutek, 21.03.2020